Location
Cardiff
Job Function
Management
Salary Details
£23,377 to £26,652 per annum
Contracted Hours Per Week
35
Careers Site Advertising End Date
03 Feb 2022

About The Role

Service Manager - Cardiff
Location: Cardiff (Work and travel across South Wales required)
Contract type: Permanent
Hours per week: Full-time 35 hours per week
Salary: £23,377 to £26,652 per annum

Rheolwr Gwasanaeth – Caerdydd
Math o gontract: Parhaol
Oriau'r wythnos: 35 awr yr wythnos,
Cyflog: £23,377 to £26,652 per annumWe've got an opportunity...


If you are keen to lead an amazing team and the delivery of services which really make a difference to the lives of vulnerable people, this could be for you. We have an exciting opportunity for enthusiastic and diverse individual to join our vibrant Independent Living (IL) team as a Service Manager.

You will co-ordinate and develop our local IL offer to ensure that IL services are provided in a comprehensive and coordinated way. You will manage the services and ensure that all appropriate service standards, recognised good practices, legal requirements and budgetary management are incorporated into a quality programme that meets the needs of our beneficiaries and values the work of volunteers.

You will actively network among Health & Social Care related bodies in the area to establish the Red Cross in the relevant communities and advocate on behalf of local beneficiary needs. The post holder works closely with the Area Business Development Manager as well the IL Operations Manager to maintain service contracts accordingly.

Mae gennym gyfle...

Os ydych chi’n awyddus i arwain tîm anhygoel a darparu gwasanaethau sydd wir yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl agored i niwed, gall y cyfle hwn fod yn ddelfrydol i chi. Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac amrywiol i ymuno â’n tîm Byw’n Annibynnol prysur fel Rheolwr Gwasanaeth.

Byddwch yn cydlynu ac yn datblygu ein cynnig Byw’n Annibynnol i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu mewn ffordd gynhwysfawr a chydgysylltiedig. Byddwch yn rheoli’r gwasanaethau ac yn sicrhau bod yr holl safonau gwasanaeth priodol, yr arferion da sy’n cael eu cydnabod, y gofynion cyfreithiol a’r gwaith rheoli cyllidebau yn cael eu cynnwys mewn rhaglen o safon sy’n bodloni anghenion ein buddiolwyr ac yn gwerthfawrogi gwaith ein gwirfoddolwyr.

Byddwch yn mynd ati’n frwd i rwydweithio â chyrff sy’n gysylltiedig ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn yr ardal i sefydlu’r Groes Goch yn y cymunedau perthnasol ac i eirioli ar ran anghenion buddiolwyr lleol. Mae deiliad y swydd yn gweithio’n agos â Rheolwr Datblygu Busnes yr Ardal a Rheolwr Gweithrediadau Byw’n Annibynnol i gynnal y contractau gwasanaeth yn briodol.

Say hello to the team...

The Independent Living (IL) & Crisis Response (CR) service (IL/CR) supports people in the space between hospital and home and responds to the needs of people in crisis following an emergency; maintaining an extensive network of external relationships across health, social care, and emergency services.

Gair am y tîm…

Mae’r gwasanaeth Byw'n Annibynnol ac Ymateb i Argyfwng yn rhoi cymorth i bobl yn y bwlch rhwng yr ysbyty a’r cartref, ac yn ymateb i anghenion pobl sydd ddim yn gwybod ble i droi yn dilyn argyfwng; mae’n cynnal rhwydwaith eang o gysylltiadau allanol ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a’r gwasanaethau brys.

To be successful in this position you must have the following skills and experience:

Educated to A level (or equivalent by experience)
Ability to prepare, manage and monitor budgets
IT literate, experience of using email, word processing and spreadsheet packages
Ability to contribute to the development and achievement of operating/functional plans
Ability to collate and interpret a range of management information including statistical information and user feedback
Interpersonal and communication skills
Experience of team leadership
Experience of planning and managing projects and activities, including the ability to develop internal and external partnerships
Experience of leading people: Motivating, directing and supporting others to achieve the Red Cross vision, mission and strategy
Able to work unsociable hours
Able to respond to emergency situations, with 24 hour on-call duties as required
Er mwyn llwyddo yn y swydd hon bydd yn rhaid i chi feddu ar y sgiliau a’r profiad canlynol:

Addysg hyd at Safon Uwch (neu gymhwyster cyfatebol drwy brofiad)
Gallu paratoi, rheoli a monitro cyllidebau
Deall TG, gyda phrofiad o ddefnyddio pecynnau e-bost, prosesu geiriau a thaenlenni
Gallu cyfrannu at ddatblygu a chyflawni cynlluniau gweithredu/gweithredol
Gallu cydgasglu a dehongli amrywiaeth o wybodaeth reoli gan gynnwys gwybodaeth ystadegol ac adborth defnyddwyr
Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu
Profiad o arwain tîm
Profiad o gynllunio a rheoli prosiectau a gweithgareddau, gan gynnwys gallu datblygu partneriaethau mewnol ac allanol
Profiad o arwain pobl: Cymell, cyfarwyddo a chefnogi pobl eraill i gyflawni gweledigaeth, cenhadaeth a strategaeth y Groes Goch
Gallu gweithio oriau anghymdeithasol
Gallu ymateb i sefyllfaoedd brys, a bod ar alwad 24 awr yn ôl y gofyn

Closing date for application is 23.59 on Thursday the 3rd of February 2022 with interviews to follow. 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 23.59 ar ddydd Iau y 3ydd o Chwefror 2022 gyda chyfweliadau i ddilyn.

We offer a wide range of staff benefits, these include:

36 days holiday (including Bank Holidays)
Option to buy an extra 5 days annual leave
Up to 6% contributory pension
Flexible working policy
Click here for further details on our staff benefits

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fuddion i staff, gan gynnwys:

36 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc)
Y dewis i brynu 5 diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol
Hyd at 6% o gyfraniad pensiwn
Polisi gweithio’n hyblyg
Cliciwch yma i gael mwy o fanylion am ein buddion i staff

A little bit more about us...
The British Red Cross help anyone, anywhere in the UK; get the support they need if crisis strikes. From hiring a wheelchair or dealing with loneliness, to adjusting to life in a new country - we're there when you need us. 

Our organisation was born out of a desire to bring help without discrimination. 
Impartiality and neutrality have been central values for the Red Cross since we started.

At the British Red Cross, we are looking for the best people to help us provide support to millions of people affected by crisis in the UK. We want our team to reflect the diversity of the communities we serve, offering equal opportunities to everyone, regardless of; age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex, or sexual orientation. 

Diversity is something we celebrate and we want you to be able to bring your authentic-self to the Red Cross. We want you to feel that you are in an inclusive environment, and a great position to help us spread the power of kindness.

In the British Red Cross we will not tolerate any form of misconduct, including sexual harassment, exploitation and abuse. We have a code of conduct in place, and are committed to creating a culture of integrity in the organisation where misconduct is not tolerated, situations of abuse are quickly investigated and perpetrators are dealt with effectively.

If you are appointed to a role within BRC you will be subject to the organisation's Code of Conduct, a copy of which you can find on our website.

As part of its recruitment and selection process the British Red Cross undertakes DBS (Disclosure and Barring Service) checking of all individuals who regularly work with or have access to children and vulnerable adults.

If driving is an essential requirement of the role, appropriate driver checks will be completed in line with current policy.

The British Red Cross, incorporated by Royal Charter 1908, is a charity registered in England and Wales (220949) and Scotland (SC037738).

Follow us on Twitter @RedCrossJobsUK and on Linked in - British Red Cross, to hear about our latest job vacancies. 

Connecting human kindness with human crisis

Gair amdanom ni...

Mae’r Groes Goch Brydeinig yn helpu unrhyw un, unrhyw le yn y DU i gael y cymorth sydd ei angen arnynt os bydd argyfwng. O logi cadair olwyn, delio ag unigrwydd neu addasu i fywyd mewn gwlad newydd – byddwn yno pan fyddwch ein hangen.

Gwraidd ein sefydliad oedd dyhead i roi cymorth heb wahaniaethu.Mae didueddrwydd ac amhleidioldeb wedi bod yn werthoedd canolog i’r Groes Goch ers y cychwyn cyntaf.

Yn y Groes Goch Brydeinig, rydym yn chwilio am y bobl orau i’n helpu ni i ddarparu cymorth i filiynau o bobl yn y DU y mae argyfwng wedi effeithio arnynt. Rydym am weld ein tîm yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, ac rydym yn cynnig cyfle cyfartal i bawb beth bynnag fo’u hoedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn dathlu amrywiaeth ac rydym am i chi allu bod yn chi eich hun yn y Groes Goch. Rydym am i chi deimlo eich bod mewn amgylchedd cynhwysol, a safle gwych i’n helpu ni i ledaenu pŵer caredigrwydd.

Nid ydym yn goddef unrhyw fath o gamymddwyn, gan gynnwys aflonyddu rhywiol, camfanteisio a cham-drin. Mae gennym god ymddygiad ar waith ac rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o uniondeb yn y sefydliad, lle nad yw camymddwyn yn cael ei oddef, lle rydym yn ymchwilio i sefyllfaoedd o gam-drin yn gyflym, a lle rydym yn delio â thramgwyddwyr yn effeithiol.

Os byddwch yn cael eich penodi i rôl yn y Groes Goch Brydeinig, byddwch yn ddarostyngedig i God Ymddygiad y sefydliad. Mae copi ohono ar gael ar ein gwefan.

Fel rhan o’i phroses recriwtio a dethol, mae’r Groes Goch Brydeinig yn gofyn am archwiliad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) ar gyfer pob unigolyn sy’n gweithio’n rheolaidd gyda phlant ac oedolion agored i niwed neu sydd â mynediad atynt.

Os yw gyrru’n un o ofynion hanfodol y rôl, bydd gwiriadau gyrrwr priodol yn cael eu gwneud yn unol â’r polisi cyfredol.

Mae’r Groes Goch Brydeinig wedi’i hymgorffori gan Siarter Frenhinol 1908 ac yn elusen sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (220949) a’r Alban (SC037738).

Dilynwch ni ar Twitter – @RedCrossJobsUK ac ar LinkedIn – British Red Cross, i glywed am ein swyddi gwag diweddaraf.

Cysylltu caredigrwydd pobl ag argyfwng pobl

Other jobs like this

Location
Cardiff
Job Function
Management
Salary Details
£23,377 to £26,652 per annum
Contracted Hours Per Week
35
Careers Site Advertising End Date
03 Feb 2022
Location
Glasgow
Job Function
Retail
Contracted Hours Per Week
25
Careers Site Advertising End Date
01 Mar 2022
Location
London
Job Function
Health and Community Care
Salary Details
£25,291 per annum (pro rata)
Contracted Hours Per Week
17
Careers Site Advertising End Date
03 Feb 2022