Location
Ceredigion
Job Function
Refugee Services
Salary Details
£20,813- £23,383 per annum
Contracted Hours Per Week
35
Careers Site Advertising End Date
07 Jul 2022

About The Role

 Location: Ceredigion (office Aberystwyth) with travel required in the local area
Hours per week: 35 
Contract type:
12 months fixed Term Contract

Salary: £20,813- £23,383 per annum , salary includes a market supplement of £1887 and a £300 flexible working allowance
 
Every Refugee deserves to live with dignity. Could you use your skills and experience to help make a positive difference to the lives of vulnerable Refugees?
 
We have an exciting new opportunity for a Caseworker who is passionate about helping people to join our Refugee Support and Restoring Family Links team based in Wales. We are a small team but we are all connected by the common goal of supporting people who have experienced displacement to feel safe and live with dignity. 
 
Lleoliad: Ceredigion (swyddfa Aberystwyth) ag angen teithio yn yr ardal leol
Oriau’r wythnos: 35
Math o gontract: Cyfnod penodol 12 mis
Cyflog: £20,813- £23,383, mae’r cyflog yn cynnwys atodiad marchnad o £1887 a lwfans gweithio hyblyg o £300
 
Mae pob Ffoadur yn haeddu byw gydag urddas. Allech chi ddefnyddio eich sgiliau a’ch profiad i helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau Ffoaduriaid sy’n agored i niwed?
 
Mae gennym gyfle cyffrous newydd i gweithiwr achos sy’n frwd dros helpu pobl i ymuno â’n tîm Cymorth i Ffoaduriaid ac Adfer Cysylltiadau Teuluol yng Nghymru. Tîm bach ydyn ni ond rydyn ni i gyd wedi’n cysylltu â’r nod cyffredin o gefnogi pobl sydd wedi profi dadleoliad i deimlo’n ddiogel ac i fyw gydag urddas.
 
What will you be doing?
 
In Wales the British Red Cross hold contracts with some Local Authorities to deliver support to resettled Persons. The support is offered from arrival through to aiding integration into new communities and mainstream services. As part of the Refugee Support and Restoring Family Links team, the Caseworker will be responsible for delivering casework services for refugees who have been relocated in the Ceredigion area and undertake a range of duties designed to develop, maintain and promote the service.  
 
In this role you will provide high quality, person-centred, support to refugees in Ceredigion. You will support service users to access essential services and become familiar with their local area through the provision of information, advice, advocacy and practical help. You will work with service users to help them assess their needs, identify personal goals and develop and implement casework action plans.
 
This will be an incredibly rewarding role and will help us to achieve our mission of supporting people in crisis. This is a fantastic opportunity to get involved in helping those in need, you’ll be making a real tangible difference to the lives of the people you support.
 
 Beth fyddech chi’n wneud?
 
Yng Nghymru mae’r Groes Goch Brydeining yn gwasanaethu contractau gyda rhai Awdurdodau Lleol i ddarparu cefnogaeth sydd wedi ail-gartrefu yn rhan o’r rhaglen.  Mae’r gefnogaeth yn cychwyn o’r amser bydd y ffoaduriaid yn cyrraedd ac yn parhau am gyfnod i gefnogi eu integreiddio i’w cymunedau newydd a gwasanaethau  cyhoeddus. Fel rhan o dim Cymorth i Ffoaduriaid ac Adfer Cysylltiadau Teuluol, bydd y Gweithiwr Achos yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau gwaith achos i ffoaduriaid sydd wedi symud i Geredigion. Byddwch yn cyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau gyda'r nod o gynnal, hyrwyddo a datblygu’r gwasanaeth.
 
Yn y rôl yma byddwch yn darparu cefnogaeth o ansawdd uchel i ffoaduriaid mewn arddull â’r person yn ganolog.  Byddwch yn cefnogi defnyddwyr y gwasanaeth i gyrchu gwasaneathau hanfodol ac i gyfarwyddo gyda’r ardal leol drwy rannu gwybodaeth, cyngor, eiriolaeth, a chymorth ymarferol.  Byddwch yn gweithio gyda defnyddwyr y gwasanaeth i gefnogi nhw i asesu eu anghenion, adnabod eu nodau personol a datblygu a gweithredu cynlluniau gwaith achos.
 
Bydd hon yn swydd hynod o werthfawr a byddwch chi’n ein helpu i gyflawni ein cenhadaeth o gefnogi pobl mewn argyfwng. Mae hwn yn gyfle gwych i fod yn rhan o helpu’r rheini sydd mewn angen, a byddwch yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau’r bobl rydych chi’n eu cefnogi.
 
This role could be for you if …
 
 • You have established organisational skills. You can plan, manage, and monitor your own and others workload.
 • You are comfortable using Microsoft office as well as data base and spreadsheet packages.
 • You have strong interpersonal and communication skills. You can build relationships and adapt your communication style to suit the needs of a diverse group. 
 • You are patient and professional. You can communicate with people whose first language is not English to understand their rights and entitlements and advocate on their behalf.
 • You can provide sensitive, safe and empowering support to distressed people in vulnerable situations and have previous experience delivering 
 
Gallai’r rôl hon fod yn ddelfrydol i chi ...
 
 • Os oes gennych chi sgiliau trefnu cadarn. Os ydych chi’n gallu cynllunio, rheoli a monitro eich llwyth gwaith eich hun a llwyth gwaith pobl eraill.
 • Os ydych chi’n gyfforddus yn defnyddio Microsoft Office yn ogystal â phecynnau cronfeydd data a thaenlenni.
 • Os oes gennych chi sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf. Os gallwch chi feithrin perthynas ac addasu eich arddull gyfathrebu i gyd-fynd ag anghenion grŵp amrywiol. 
 • Os ydych chi’n amyneddgar ac yn broffesiynol. Os gallwch chi gyfathrebu â phobl nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf i ddeall eu hawliau ac eirioli ar eu rhan.
 • Os gallwch chi ddarparu cefnogaeth sensitif, ddiogel a grymusol i bobl sydd mewn trallod, mewn sefyllfaoedd bregus ac sydd â phrofiad blaenorol o ddarparu gwaith achos.    
 
Closing date for applications is 23.59 on the 7th July 2022, with interviews to follow.
Should you have any questions on this role please email us at recruitment@redcross.org.uk quoting vacancy ID 5402.
Need help completing your application or supporting statement? Please read our useful “Candidate Application Guidance” document in the “Additional Information” link.
                                                                                                       
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 23.59 7 mis Gorffennaf 2022 , gyda chyfweliadau i ddilyn.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl hon, anfonwch e-bost atom ar recruitment@redcross.org.uk gan nodi ID y swydd wag 5402
Angen help i lenwi eich cais neu’ch datganiad ategol? Darllenwch ein dogfen ddefnyddiol “Canllawiau 
 
What you’ll get in return
As well as a rewarding role with a global charity, you'll get access to a wide range of benefits, these include:
 
 • 36 days holiday (including Bank Holidays) - pro rata for fixed-term roles
 • Option to buy an extra 5 days annual leave
 • Up to 6% contributory pension
 • Flexible working policy
 • Discounts from a range of online and high street retailers
 
Beth gewch chi’n ôl
Yn ogystal â swydd werth chweil gydag elusen fyd-eang, byddwch chi’n cael mynediad at amrywiaeth eang o fuddion, gan gynnwys:
 
 • 36 diwrnod o wyliau (gan gynnwys Gwyliau Banc) - pro rata ar gyfer swyddi tymor penodol
 • Y dewis i brynu 5 diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol
 • Hyd at 6% o bensiwn cyfrannol
 • Polisi gweithio’n hyblyg
 • Gostyngiadau gan amrywiaeth o fanwerthwyr ar-lein ac ar y stryd fawr
 
Meeet the team
Refugee Support provides core services to asylum seekers and refugees, including Orientation, Destitution Support including casework, Family Reunion Integration and Travel Assistance.
 
The British Red Cross Refugee Support work closely with the refugee sector and wider community partners participating in City Wide forums to promote access to services and support integration.

For people in crisis, as a result of their migration status, in need of protection, displaced and often having experienced family loss and separation our Refugee Support and Restoring Family Links team will deliver on our unique position and responsibility as part a truly global humanitarian organisation, present at every stage on the migratory trail to:
We will do this by mobilising the power of humanity through three distinct vehicles for change - advocacy, service delivery and by creating the right environment.

We will engage with our service users and use their experience and evidence to inform our development and delivery and will seek out opportunities to build productive alliances across the UK, wider movement and beyond to enable delivery on our mission at the earliest opportunity. 
 
Cwrdd â’r tîm
Mae Cymorth i Ffoaduriaid yn darparu gwasanaethau craidd i geiswyr lloches a ffoaduriaid, gan gynnwys Cymorth Cyfeiriadu ac i’r Diymgeledd, gan gynnwys gwaith achos, Integreiddio Ailuno Teuluoedd a Chymorth Teithio.
 
Mae Cymorth Ffoaduriaid y Groes Goch Brydeinig yn gweithio’n agos gyda’r sector ffoaduriaid a phartneriaid cymunedol ehangach sy’n cymryd rhan mewn fforymau Dinas-gyfan i hyrwyddo mynediad at wasanaethau a chefnogi integreiddio.
I bobl mewn argyfwng, o ganlyniad i’w statws mudo, sydd angen eu hamddiffyn, wedi eu dadleoli ac yn aml wedi profi colli teulu a gwahaniad, bydd ein tîm Cymorth i Ffoaduriaid ac Adfer Cysylltiadau Teuluol yn cyflawni ein sefyllfa a’n cyfrifoldeb unigryw fel rhan o sefydliad dyngarol gwirioneddol fyd-eang, yn bresennol ar bob cam o’r llwybr mudo i:
Byddwn yn gwneud hyn drwy roi grym dynoliaeth ar waith drwy dri chyfrwng gwahanol ar gyfer newid – eiriolaeth, darparu gwasanaethau a thrwy greu’r amgylchedd iawn.
 
Byddwn yn ymgysylltu â defnyddwyr ein gwasanaeth ac yn defnyddio eu profiad a’u tystiolaeth i lywio ein datblygiad a’n darpariaeth a byddwn yn chwilio am gyfleoedd i greu cynghreiriau cynhyrchiol ledled y DU, symudiadau ehangach a thu hwnt er mwyn gallu cyflawni ein cenhadaeth cyn gynted â phosibl.


A little bit more about us...
The British Red Cross help anyone, anywhere in the UK; get the support they need if crisis strikes. From hiring a wheelchair or dealing with loneliness, to adjusting to life in a new country - we're there when you need us. 

Our organisation was born out of a desire to bring help without discrimination. 
Impartiality and neutrality have been central values for the Red Cross since we started.

At the British Red Cross, we are looking for the best people to help us provide support to millions of people affected by crisis in the UK. We want our team to reflect the diversity of the communities we serve, offering equal opportunities to everyone, regardless of; age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex, or sexual orientation. 

Diversity is something we celebrate and we want you to be able to bring your authentic-self to the Red Cross. We want you to feel that you are in an inclusive environment, and a great position to help us spread the power of kindness.

In the British Red Cross we will not tolerate any form of misconduct, including sexual harassment, exploitation and abuse. We have a code of conduct in place, and are committed to creating a culture of integrity in the organisation where misconduct is not tolerated, situations of abuse are quickly investigated and perpetrators are dealt with effectively.

If you are appointed to a role within BRC you will be subject to the organisation's Code of Conduct, a copy of which you can find on our website.

As part of its recruitment and selection process the British Red Cross undertakes DBS (Disclosure and Barring Service) checking of all individuals who regularly work with or have access to children and vulnerable adults.

If driving is an essential requirement of the role, appropriate driver checks will be completed in line with current policy.

The British Red Cross, incorporated by Royal Charter 1908, is a charity registered in England and Wales (220949) and Scotland (SC037738).

Follow us on Twitter @RedCrossJobsUK and on Linked in - British Red Cross, to hear about our latest job vacancies. 

Connecting human kindness with human crisis
 
Gair amdanom ni...
 
Mae’r Groes Goch Brydeinig yn helpu unrhyw un, unrhyw le yn y DU i gael y cymorth sydd ei angen arnynt os bydd argyfwng. O logi cadair olwyn, delio ag unigrwydd neu addasu i fywyd mewn gwlad newydd – byddwn yno pan fyddwch ein hangen.Gwraidd ein sefydliad oedd dyhead i roi cymorth heb wahaniaethu. 

Mae didueddrwydd ac amhleidioldeb wedi bod yn werthoedd canolog i’r Groes Goch ers y cychwyn cyntaf.Yn y Groes Goch Brydeinig, rydym yn chwilio am y bobl orau i’n helpu ni i ddarparu cymorth i filiynau o bobl yn y DU y mae argyfwng wedi effeithio arnynt. Rydym am i’n tîm adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, gan roi cyfleoedd cyfartal i bawb heb ystyried hil, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, oedran nac anabledd.Rydym yn dathlu amrywiaeth ac rydym am i chi allu bod yn chi eich hun yn y gwaith, a theimlo eich bod mewn safle gwych i’n helpu ni i ledaenu pŵer caredigrwydd.Nid ydym yn goddef unrhyw fath o gamymddwyn, gan gynnwys aflonyddu rhywiol, camfanteisio a cham-drin. Mae gennym god ymddygiad ar waith ac rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o uniondeb yn y sefydliad, lle nad yw camymddwyn yn cael ei oddef, lle rydym yn ymchwilio i sefyllfaoedd o gam-drin yn gyflym, a lle rydym yn delio â thramgwyddwyr yn effeithiol.

Os byddwch yn cael eich penodi i rôl yn y Groes Goch Brydeinig, byddwch yn ddarostyngedig i God Ymddygiad y sefydliad. Mae copi ohono ar gael ar ein gwefan.

Fel rhan o’i phroses recriwtio a dethol, mae’r Groes Goch Brydeinig yn gofyn am archwiliad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) ar gyfer pob unigolyn sy’n gweithio’n rheolaidd gyda phlant ac oedolion agored i niwed neu sydd â mynediad atynt.Os yw gyrru’n un o ofynion hanfodol y rôl, bydd gwiriadau gyrrwr priodol yn cael eu gwneud yn unol â’r polisi cyfredol.
Mae’r Groes Goch Brydeinig wedi’i hymgorffori gan Siarter Frenhinol 1908 ac yn elusen sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (220949) a’r Alban (SC037738).

Dilynwch ni ar Twitter – @RedCrossJobsUK ac ar LinkedIn – British Red Cross, i glywed am ein swyddi gwag diweddaraf.


Cysylltu caredigrwydd dynol ag argyfyngau dynol
 

Other jobs like this

Location
Ceredigion
Job Function
Refugee Services
Salary Details
£20,813- £23,383 per annum
Contracted Hours Per Week
35
Careers Site Advertising End Date
07 Jul 2022
Location
Glasgow
Job Function
Refugee Services
Salary Details
£20,950 per annum (pro rata for part time)
Contracted Hours Per Week
14
Careers Site Advertising End Date
21 Jul 2022
Location
UK flexible location
Job Function
HR, People & Learning
Salary Details
Circa £30,000 (plus £3,344 Inner London Weighting allowance if applicable)
Contracted Hours Per Week
35
Careers Site Advertising End Date
18 Jul 2022